Chính Sách Lưu Kho

Dưới đây là chính sách lưu kho của BOXME liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi sẽ cung cấp cho quý khách hàng. Chúng tôi có quyền thay đổi Chính sách Lưu kho bất kỳ lúc nào. Phiên bản hiện tại của Chính sách Lưu kho này sẽ có trên trang web của Boxme, và mọi chính sách  sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày đăng. Bằng việc tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi phiên bản sửa đổi của Chính sách lưu kho được đăng lên, đồng nghĩa với việc quý khách hàng đồng ý tuân thủ các quy định mới nhất của Chính sách lưu kho. Chính sách này là một phần của Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.

Khách hàng đồng ý sử dụng các dịch vụ của chúng tôi theo Chính sách lưu kho này và tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành.

Các sản phẩm bị cấm

Lạm dụng trẻ em: Các sản phẩm gây ảnh hưởng tiêu cực hoặc lạm dụng trẻ em, bao gồm hình ảnh hoặc nội dung lạm dụng, lạm dụng tình dục trẻ em.

Nội dung mang tư tưởng kích động thù địch: Các sản phẩm kích động bạo lực chống lại mọi người dựa trên chủng tộc, dân tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, tuổi tác, giới tính, khuynh hướng tình dục, khuyết tật, tình trạng y tế hoặc tình trạng cựu chiến binh.

Hoạt động bất hợp pháp: Các sản phẩm trái ngược hoặc tạo điều kiện hoặc thúc đẩy các hoạt động trái với luật hoặc quy định của các khu vực tài phán mà bạn hoạt động hoặc kinh doanh hoặc nơi sản phẩm của bạn sẽ được vận chuyển.

Vi phạm sở hữu trí tuệ: Sản phẩm vi phạm bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ của người khác.

Phần mềm độc hại: Các sản phẩm chứa hoặc nhằm mục đích truyền vi-rút hoặc phần mềm độc hại khác hoặc được thiết kế hoặc nhằm mục đích xâm nhập bất hợp pháp hoặc theo cách trái phép, xâm nhập, gây hại hoặc phá vỡ dữ liệu hoặc hoạt động của các thiết bị máy tính, kết nối mạng của chúng tôi hoặc của bên thứ ba, hệ thống, cơ sở hạ tầng, hoặc những thứ tương tự.

Thông tin cá nhân: Các sản phẩm chứa thông tin nhận dạng cá nhân hoặc thông tin bí mật, ví dụ như, tài khoản cá nhân, số thẻ tín dụng, số ID quốc gia, mật khẩu ngân hàng, hồ sơ y tế, hồ sơ việc làm, hoặc những thứ tương tự, trừ khi bạn có sự đồng ý trước bằng văn bản từ người mà có thông tin hoặc người được ủy quyền đồng ý cung cấp những giấy tờ đó.

Các mặt hàng bị hạn chế: Các sản phẩm bị hạn chế bởi luật pháp hoặc quy định.

Tự gây hại: Các sản phẩm có khả năng tự làm hại bản thân.

Tổ chức khủng bố: Các sản phẩm mang ngụ ý hoặc thúc đẩy hỗ trợ hoặc tài trợ, thành viên của một tổ chức khủng bố.

Chúng tôi có thể xóa bất kỳ sản phẩm nào và tạm ngưng, hoặc chấm dứt tài khoản của bạn hoặc quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ nếu bạn tham gia vào các hoạt động vi phạm của Chính sách Lưu kho này, bao gồm các hoạt động bên ngoài việc bạn sử dụng Các dịch vụ.

Chúng tôi có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát hoặc điều tra bất kỳ sản phẩm nào và việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào để tuân thủ Chính sách lưu kho này và Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ của chúng tôi, hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa bạn và chúng tôi điều chỉnh việc sử dụng của bạn của các Dịch vụ. Quyết định của chúng tôi về việc vi phạm Chính sách lưu kho này có xảy ra hay không sẽ là quyết định cuối cùng và có tính ràng buộc và bất kỳ hành động nào được thực hiện liên quan đến việc thực thi Chính sách lưu kho này, bao gồm cả việc không thực hiện bất kỳ hành động nào, sẽ do chúng tôi quyết định.

Chúng tôi có quyền từ chối, dừng đóng gói các sản phẩm vi phạm chính sách do yêu cầu của cơ quan chức năng, hãng vận chuyển hoặc để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Nếu bạn biết bất kỳ sản phẩm nào mà chúng tôi cung cấp Dịch vụ vi phạm Chính sách Sản phẩm này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected]/vi để chúng tôi có thể xem xét sản phẩm, mặc dù chúng tôi không có nghĩa vụ thực hiện bất kỳ hành động nào đối với sản phẩm.

Cập nhật gần đây nhất vào ngày 2 tháng 11 năm 2020