SOLUTION PARTNER

Fifth Avenue Agency

  • Ho Chi Minh City

Visit their website to get in touch about how they can help you take your marketing or sales strategy to the next level.

About Fifth Avenue Agency

Fifth Avenue Agency is a team specializing in Branding activities for businesses (Online & Offline) with the strengths of creativity, implementation and production.

Industries We Specialize In

  • Health, Beauty & Fashion
  • Consumer Products

Regions We Serve

  • Vietnam

Budgets We Work With

$0 - 2,500

This business works with clients who want to get started with marketing or sales and need a cost-effective service provider.

Trước khi bạn rời đi...

Chúng tôi đang tổ chức chương trình Fulfillment Tour hàng tháng tại TP.HCM với mục đích đưa khái niệm Fulfillment rộng rãi hơn đến cộng đồng. 

Bạn có muốn tham gia để hiểu rõ hơn về quy trình Fulfillment, các công nghệ được Boxme ứng dụng và nghe chia sẻ từ Boxme về áp dụng Automated Fulfillment để kinh doanh toàn Đông Nam Á?